Algemene voorwaarden Camperverhuur Wolse

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst met Camperverhuur Wolse sluit;
- schade van camperverhuur Wolse: de vermogensschade die Camperverhuur Wolse direct of indirect lijdt ten gevolge van:
  • beschadiging (waaronder mede begrepen een toestand van de kampeerauto of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage), gebreken, of vermissing van de
    kampeerauto of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van Camperverhuur Wolse. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van de kampeerauto en de derving van huurinkomsten;
  • met of door de kampeerauto aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor Camperverhuur Wolse, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is.
- bestuurder: de feitelijk bestuurder van de kampeerauto.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
huurovereenkomst tussen Camperverhuur Wolse en huurder, waarop Camperverhuur Wolse deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene verhuurvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene verhuurvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Camperverhuur Wolse en huurder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene verhuurvoorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene verhuurvoorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene verhuurvoorwaarden.
5. Indien Camperverhuur Wolse niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Camperverhuur Wolse in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen, huurprijs, waarborgsom en betaling

1. Alle aanbiedingen door Camperverhuur Wolse zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de
huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen.
3. Bij het sluiten van de huurovereenkomst dient de helft van de huursom binnen een week door de huurder op de bankrekening van Camperverhuur Wolse te worden gestort. De andere helft van de huursom en de waarborgsom dienen door de huurder uiterlijk een maand voor het ingaan van de overeengekomen huurperiode op de bankrekening van Camperverhuur Wolse te worden gestort. Wanneer de huurovereenkomst zes weken of korter vóór de ophaaldatum wordt gesloten, dient binnen een week de gehele huursom en waarborgsom te worden voldaan.
4. De vooruitbetaling van de huur en de waarborgsom strekt (mede) tot verhaal van de huursom indien de huurder geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de hem krachtens de huurovereenkomst ter beschikking gestelde kampeerauto alsmede tot verhaal van kosten en schade, tot betaling waarvan de huurder krachtens de huurovereenkomst is gehouden,
onverminderd het recht van Camperverhuur Wolse tot volledige schadevergoeding.
5. Indien bij inspectie niets is gebleken van enige schade, vermissing of vernieling van de
kampeerauto, verplicht Camperverhuur Wolse zich binnen dertig dagen na het einde van de
huurovereenkomst de door de huurder gestorte waarborgsom aan de huurder te restitueren,
tenzij Camperverhuur Wolse uit hoofde van deze overeenkomst nog een vordering op de huurder heeft. In dat geval heeft Camperverhuur Wolse het recht het bedrag van zijn vordering te verrekenen met het bedrag van de waarborgsom.
6. Tot uitvoering van een opdracht is Camperverhuur Wolse eerst verplicht, nadat de huurovereenkomst is ondertekend en huurder de door hem verschuldigde huurprijs en waarborgsom binnen de gestelde termijnen aan Camperverhuur Wolse heeft voldaan.
7. Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de overeengekomen huurprijs, de overeengekomen waarborgsom, de overeengekomen prijs per extra gereden kilometer en de overeengekomen reserveringskosten, alsmede de overige op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de wet, de huurovereenkomst met betrekking tot de kampeerauto en deze algemene verhuurvoorwaarden.
8. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan Camperverhuur Wolse.
9. Bij het in gebreke blijven van de huurder in de nakoming van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de gesloten huurovereenkomst, heeft Camperverhuur Wolse het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In dat geval heeft Camperverhuur Wolse in ieder geval recht op de overeengekomen huurprijs, benevens vergoeding van kosten en schades die Camperverhuur Wolse ondervindt tengevolge van het in gebreke zijn van huurder.

Artikel 4 Annulering door de huurder

1. Annulering door de huurder dient per aangetekende brief te geschieden. De datum waarop de annulering door Camperverhuur Wolse wordt ontvangen, geldt als annuleringsdatum.
2. Bij annulering is de huurder het volgende verschuldigd:
- 25 % van de huursom bij annulering tot drie maanden voor de aanvang van de huurperiode;
- 60 % van de huursom bij annulering binnen drie maanden doch vóór één maand voor aanvang van de huurperiode;
- 90 % van de huursom bij annulering binnen één maand doch vóór aanvang van de huurperiode;
- 100 % van de huursom vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode.
3. Camperverhuur Wolse probeert naar redelijkheid alsnog de kampeerauto voor dezelfde periode of een deel daarvan te verhuren. Als dat lukt, wordt het door de huurder verschuldigde deel van de huursom naar evenredigheid verminderd, daarbij zal een bedrag van € 50,- voor administratiekosten in mindering worden gebracht en zullen de noodzakelijk door Camperverhuur Wolse gemaakte extra kosten worden verrekend.
4. Het eerder terugbrengen van de kampeerauto zal nimmer een restitutie van (een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.

Artikel 5 Aflevering van de kampeerauto

1. Indien door welke oorzaak dan ook Camperverhuur Wolse niet in staat zal zijn de kampeerauto aan huurder ter beschikking te stellen, heeft Camperverhuur Wolse het recht hetzij binnen 24 uur na het afgesproken tijdstip van ingebruikneming een andere soortgelijke kampeerauto aan huurder ter beschikking te stellen, hetzij de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden althans als ontbonden te verklaren zonder, behoudens in het geval van opzet of grove schuld, tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. In geval van opzet of grove schuld is de aansprakelijkheid van Camperverhuur Wolse beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Huurder vrijwaart Camperverhuur Wolse voor alle aanspraken op schadevergoeding.
2. Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van lid 1 van dit artikel zal Camperverhuur Wolse de reeds door huurder gedane betalingen ten aanzien van huurprijs en waarborgsom restitueren.
3. Camperverhuur Wolse draagt er zorg voor dat op de overeengekomen vertrekdatum de kampeerauto is gecontroleerd en dat de brandstoftank en adbluetank is gevuld.
4. Voor vertrek inspecteren Camperverhuur Wolse en huurder gezamenlijk de kampeerauto alsmede de daartoe behorende inventaris. Huurder verklaart door middel van ondertekening van de inventarislijst dat hij de kampeerauto schadevrij, compleet, in goede en gereinigde staat heeft ontvangen.

Artikel 6 Gebreken aan de kampeerauto en aansprakelijkheid Camperverhuur Wolse

1. Tussen partijen kan een tekortkoming aan de kampeerauto die geen verband houdt met
onzorgvuldig onderhoud, niet als gebrek gelden.
2. Camperverhuur Wolse is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien hij deze gebreken bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen, het verhelpen redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden niet in redelijkheid van Camperverhuur Wolse zijn te vergen.
3. In geval van niet-verholpen gebreken heeft huurder slechts recht op vermindering van de
huurprijs als Camperverhuur Wolse bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.
4. Camperverhuur Wolse is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien hij bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.
5. Camperverhuur Wolse heeft een WA + casco verzekering inclusief pechhulp afgesloten.

Artikel 7 Gebruik van de kampeerauto

1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met de kampeerauto om te gaan, de kampeerauto te
gebruiken en onderhouden zoals het een goed huisvader betaamt en ervoor te zorgen dat de
kampeerauto overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Aan huurder is een
instructieboekje aangaande het gebruik van de kampeerauto verstrekt. Huurder dient zich aan deze instructies te houden, indien hij dit niet doet kan Camperverhuur Wolse geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor welke schade dan ook, welke het (directe of indirecte) gevolg is van het handelen van huurder in strijd met het instructieboekje.
2. Het is huurder uitdrukkelijk verboden de kampeerauto te gebruiken of te doen gebruiken voor rijonderricht, voor smokkeldoeleinden, het trekken van andere voertuigen (waaronder begrepen aanhangwagens), het tegen betaling vervoeren van vracht of personen, het deelnemen aan wedstrijden, rally’s en dergelijke, dan wel handelingen te verrichten, te doen verrichten of na te laten waardoor schade aan de camper kan ontstaan of de belangen van Camperverhuur Wolse kunnen worden geschaad.
3. Het is niet toegestaan zich met de kampeerauto te verplaatsen met meer personen dan het voor de kampeerauto geldende wettelijk toegestane maximum aantal. Het totale gewicht mag na belading niet meer bedragen dan de op het kentekenbewijs vermelde totaal toegestane maximale massa.
4. Het is niet toegestaan met de kampeerauto op wintersport te gaan.
5. Roken is in de kampeerauto niet toegestaan. Huisdieren zijn in de kampeerauto ook niet
toegestaan.
6. Huurder dient alle vloeistoffen (o.a. motorolie en koelwater) en de bandenspanning op het
vereiste niveau te (laten) houden.
7. Huurder dient voor de kampeerauto geschikte brandstof te tanken.
8. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van de kampeerauto verbonden kosten (bijv. tolgelden en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren) voor rekening van huurder.
9. In de huurovereenkomst wordt vastgelegd welke personen gedurende de huurperiode de
kampeerauto zullen besturen, onder overlegging van fotokopieën van hun rijbewijzen. Huurder verklaart zich ermee bekend dat uitsluitend zij die de leeftijd van 23 jaren hebben bereikt, minstens drie jaar in het bezit zijn van een Nederlands rijbewijs (B) dan wel -indien de bestuurder een niet-Nederlands ingezetene is -minstens drie jaar in het bezit zijn van een internationaal rijbewijs dat recht geeft tot het besturen van de kampeerauto, en een rijbewijs bezitten waarvan de geldigheid gedurende de gehele huurperiode niet zal verlopen, de kampeerauto mogen besturen.
10. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder - eventueel tevens in de
hoedanigheid van huurder - zijn aangeduid, mogen de kampeerauto besturen. Het is huurder niet toegestaan de kampeerauto ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder in de huurovereenkomst is vermeld.
11. Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van de kampeerauto vereist is.
12. Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van Camperverhuur Wolse toegestaan de kampeerauto weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven.
13. Het is huurder niet toegestaan Camperverhuur Wolse jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.
14. Bij ondertekening van de huurovereenkomst vermeldt huurder welke landen hij wil bezoeken. Indien deze landen door Camperverhuur Wolse akkoord zijn bevonden, draagt deze er zorg voor dat de kampeerauto voor die landen tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd.
15. Huurder is gehouden alle lading van de kampeerauto voldoende te borgen.

Artikel 8 Retournering

1. Huurder is gehouden de kampeerauto in oorspronkelijke staat bij Camperverhuur Wolse terug te bezorgen.
2. Huurder is gehouden de kampeerauto aan de binnenkant schoon te maken en met volle
brandstoftank en volle adbluetank te retourneren. De afvalwatertank moet geleegd zijn en de toiletcassette moet leeg en schoongemaakt zijn. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen schoonmaak- en/of brandstofkosten in rekening worden gebracht. De buitenkant van de kampeerauto wordt door Camperverhuur Wolse schoongemaakt met daarvoor geschikte middelen.
3. Huurder verplicht zich de kampeerauto uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de
overeenkomst eindigt bij Camperverhuur Wolse terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen.
4. Slechts na door Camperverhuur Wolse verleende toestemming is het huurder toegestaan de kampeerauto op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van Camperverhuur Wolse terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop Camperverhuur Wolse feitelijk de kampeerauto heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren.
5. Indien de kampeerauto niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij Camperverhuur Wolse of met toestemming van Camperverhuur Wolse bij een derde is ingeleverd, is Camperverhuur Wolse gerechtigd de kampeerauto onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat de kampeerauto weer in het bezit is van Camperverhuur Wolse, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van € 50,- per dag (exclusief BTW) bovenop de overeengekomen huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door Camperverhuur Wolse te lijden schade.

Artikel 9 Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

1. Huurder wordt verondersteld de kampeerauto in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen, tenzij bij aanvang van de huurperiode door huurder en Camperverhuur Wolse gezamenlijk een schadebeschrijving is opgesteld.
2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade van campers van Camperverhuur Wolse die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van de kampeerauto, met inachtneming van het navolgende.
3. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid
van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:
- de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 7;
- de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van de kampeerauto op onverhard terrein, of gebruik van de kampeerauto op ander terrein waarvoor de kampeerauto kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;
- de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;
- de kampeerauto zonder toestemming van Camperverhuur Wolse aan een derde is wederverhuurd;
- het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met de kampeerauto toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn door Camperverhuur Wolse aan huurder overhandigd;
- de schade is ontstaan door vermissing van de kampeerauto en/of de bij de kampeerauto
behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie en/of de bij de kampeerauto
behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij Camperverhuur Wolse zijn ingeleverd;
- de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het
vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of giftige stoffen; in genoemde gevallen zal de volledige schade op huurder worden verhaald.
4. Indien krachtens een door Camperverhuur Wolse afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan Camperverhuur Wolse of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet, doch zal dit bedrag voor zover van toepassing (uitgezonderd het in lid 3 beschreven eigen risico) wel in mindering worden gebracht op het door huurder te betalen bedrag.
5. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door de kampeerauto aan een derde is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de door Camperverhuur Wolse in redelijkheid aan deze derde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van Camperverhuur Wolse.
6. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid de kampeerauto tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen waarop de kampeerauto in verband met dat herstel of vervanging van de kampeerauto niet kan worden verhuurd, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten.
7. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van de kampeerauto voor rekening van Camperverhuur Wolse, tenzij er sprake is van een de huurder aan te rekenen omstandigheid als bedoeld in het derde lid van dit artikel.

Artikel 10 Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen

Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van de kampeerauto, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 11 Herstellingen van de kampeerauto

1. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht:
- Camperverhuur Wolse hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
- de instructies van Camperverhuur Wolse op te volgen;
- de politie ter plaatse te waarschuwen;
- gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan Camperverhuur Wolse en/of aan diens verzekeraar te verstrekken;
- binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan Camperverhuur Wolse te overleggen;
- de kampeerauto niet achter te laten zonder deze behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
- Camperverhuur Wolse en door Camperverhuur Wolse aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verwere tegen aanspraken van derden.
2. In geval van schade of defecten aan de kampeerauto, is
het huurder niet toegestaan de kampeerauto te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
3. Alle reparaties aan de kampeerauto dienen te geschieden door dealers welke het merk van het autogedeelte van de kampeerauto voeren en bij gebreke daarvan, doch slechts na uitdrukkelijke toestemming van Camperverhuur Wolse, bij een erkend garagebedrijf. Alle reparaties aan het huishoudelijk gedeelte van de kampeerauto mogen slechts worden uitgevoerd door ter zake vakkundige personen, hetgeen dient te blijken uit door huurder over te leggen nota's.
4. Noodzakelijke reparaties aan de kampeerauto, welke een bedrag van € 100,- of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen zonder
toestemming van Camperverhuur Wolse worden uitgevoerd, zulks evenwel met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel.
5. Noodzakelijke reparaties aan de kampeerauto, welke een bedrag van € 100,- of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta wel te boven gaan, mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van Camperverhuur Wolse.
6. De gemaakte reparatiekosten, genoemd in lid 4 en 5 van dit artikel voor zover voldaan door huurder, zullen door Camperverhuur Wolse aan huurder worden vergoed onder overlegging van nota’s en kwitanties en na inlevering van de vervangen onderdelen. Vergoeding vindt enkel dan plaats indien huurder aantoont dat hem terzake van de noodzaak van de reparaties geen opzet, grove schuld of nalatigheid kan worden verweten, en er geen sprake is van het door huurder niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst, deze voorwaarden of de wet.
7. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van de kampeerauto en toe te zien op de nakoming daarvan.

Artikel 12 Beslag op en vermissing van de kampeerauto

1. Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op de kampeerauto, gericht tegen huurder, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop de kampeerauto vrij van beslagen weer in het bezit van Camperverhuur Wolse is. Huurder is gehouden Camperverhuur Wolse schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten en andere schade.
2. Huurder verbindt zich Camperverhuur Wolse onverwijld doch in ieder geval binnen 4 uren na het gebeurde, kennis te geven van eventuele beslaglegging op de kampeerauto, van het feit dat de kampeerauto geheel of gedeeltelijk uit de macht van huurder is geraakt, van het feit dat derden ten aanzien van de kampeerauto rechten doen gelden of van enige andere omstandigheid, die de belangen van Camperverhuur Wolse kan schaden.
3. In alle gevallen doet huurder terstond aangifte bij de plaatselijke autoriteiten en verzoekt tot het opmaken van een proces-verbaal, waarvan eveneens terstond een kopie aan Camperverhuur Wolse ter beschikking dient te worden gesteld. Huurder stelt Camperverhuur Wolse onverwijld in kennis van de gebeurtenissen zoals hierboven vermeld en zal de instructies door of vanwege Camperverhuur Wolse onmiddellijk en nauwkeurig uitvoeren.

Artikel 13 Ontbinding van de huur

Camperverhuur Wolse is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de kampeerauto te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen en deze niet-nakoming van dusdanige aard is dat zij ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op de kampeerauto wordt gelegd, of indien Camperverhuur Wolse tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat, ware Camperverhuur Wolse hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan Camperverhuur Wolse verlenen om deze weer in het bezit
van de kampeerauto te doen stellen. Camperverhuur Wolse is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de huurovereenkomst.

Artikel 14 Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

Voor rekening van huurder zijn alle sancties en (gevolgen van) maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van de kampeerauto van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was en dat Camperverhuur Wolse kende of behoorde te kennen. Indien deze sancties en maatregelen aan Camperverhuur Wolse worden opgelegd, is huurder gehouden Camperverhuur Wolse op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (excl. BTW). Indien Camperverhuur Wolse in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- (excl. BTW).

Artikel 15 Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder

De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door Camperverhuur Wolse als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan Camperverhuur Wolse uitvoering geven aan artikel 14 van deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder of bestuurder kunnen tegen verwerking van hun gegevens ten behoeve van direct mailing bij Camperverhuur Wolse verzet aantekenen, dat zal worden gehonoreerd.

Artikel 16 Toepasselijk recht

1. De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht. Bevoegd om kennis te nemen van gerezen geschillen is de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van Camperverhuur Wolse, tenzij de wet dwingendrechtelijk een andere rechter als bevoegde rechter aanwijst.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland te Middelburg.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Camperverhuur Wolse.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.